นายกสมาคม

พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ

ตำแหน่งงาน

 • คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 • เลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาพันธ์กีฬาแฮนด์บอลอาเซียน
 • ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.)
 • อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.)
 • อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)
 • อดีตรองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.)
 • อดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา

การศึกษา

ปริญญาตรี :

 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ปริญญาโท :

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก :

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (Doctor of Business Administration Sport and Entertainment Business) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกียรติคุณ

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2547 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตุ ณ สวนอัมพร
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีราม” ครบ 36 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง