นายกสมาคม

พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ

ตำแหน่งงาน

 • คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 • เลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกสมาพันธ์กีฬาแฮนด์บอลอาเซียน
 • ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.)
 • อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.)
 • อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)
 • อดีตรองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.)
 • อดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา

การศึกษา

ปริญญาตรี :

 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ปริญญาโท :

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก :

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง (Doctor of Business Administration Sport and Entertainment Business) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกียรติคุณ

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2547 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตุ ณ สวนอัมพร
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีราม” ครบ 36 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุปนายกสมาคม

ท่าน สมประสงค์ อุปนายก สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ

นายสมประสงค์  โขมพัตร

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • อนุกรรมการ ปปช ฝ่ายต่างประเทศ
 • เลขาธิการและอุปนายกสมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบนด์
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

ตำแหน่งหน้าที่ราชการในอดีต

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • รองอธิบดีกรมพลศึกษา
 • รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
 • ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • L’Ordre National du Metit ชั้น Commanderur จากประเทศฝรั่งเศส
 • ศาสตรเมธี สาขามนุษย์ศาสตร์(ด้านบริการสังคม)จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล. ปัน มาลากุล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์พิเศษ

 • ที่ปรึกษาโครงการตลาดภาพยนตร์สารคดี Asian Side of the Doc 2016 และ 2017
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยวคนที่หนึ่ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดสร้างพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราฃ สกลมห