RDL Babyface-อย

อย. เตือนนักช้อปออนไลน์ ตรวจสอบเลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเบื้องต้น ผ่านช่องทางของ อย. หลังได้รับแจ้งจากประเทศสิงคโปร์ เตือนอันตรายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสารปรอทและสารไฮโดรควิโนน อย. ตรวจสอบ ไม่พบการข้อมูลการขออนุญาต ประชาชนอาจได้รับอันตราย

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับแจ้งจากประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการถอนทะเบียนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 5 รายการ คือ

1. Deeja Cosmetic Suncream
2. Deeja Cosmetic Wrinkle cream
3. Deeja Cosmetic Dream Cream
4. RDL Babyface Whitening Cream Night 5 in 1
5. RDL Face Off Fade-Out Cream Day Cream 5 in 1

เนื่องจากพบการปลอมปนของสารปรอท และสารไฮโดรควิโนน ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้บริโภค และยังพบการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยจากการตรวจสอบของ อย. ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รายการดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่ตรวจพบชื่อผลิตภัณฑ์ RDL เช่น Rdl babyface with Melawhite, HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 2,HYDROQUINONE TRETINOIN BABYface Solution 3, Rdl babyface คู่จิ้น สูตร-3, RDL babyface Whitening Cream , RDL Sunblock คู่ RDL Whitening และ RDL Bodyface สูตร 1 วางจำหน่ายทางสื่อออนไลน์ ซึ่ง อย. ไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข อย.