พิเพอราซีน-อย.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา ทั้งนี้ จากการติดตามการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดรับประทาน ตำรับยาเดี่ยวที่มีส่วนประกอบของยาพิเพอราซีน (Piperazine) ซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับถ่ายพยาธิ พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) พยาธิเส้นด้ายและเข็มหมุด (Enterobiasis) ต้องรับประทานยาติดต่อกัน 7 วัน และหลังรับประทานหากมีอาการท้องผูกจะต้องรับประทานยาระบายด้วย ซึ่งหากผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้องอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ อย.จึงได้แก้ไขข้อห้ามใช้และขนาดรับประทานยา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 49 และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 817/2561 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีน ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน กำหนดให้ทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีนตำรับเดี่ยวสำหรับมนุษย์ ชนิดรับประทาน มีข้อห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยโรคตับหรือไตบกพร่อง

นพ.สุรโชคกล่าวว่า ส่วนขนาดรับประทานสำหรับรักษาพยาธิไส้เดือน ให้รับประทานครั้งเดียวหรือแบ่งรับประทานติดต่อกัน 2 วัน ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ให้ใช้ยาขนาด 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ขนาดสูงสุด 3.5 กรัม เด็กอายุ 2-12 ปี ให้ใช้ยาขนาด 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ขนาดสูงสุด 2.5 กรัม และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้ใช้ยาขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/น้ำหนักตัว ขนาดสูงสุด 2.5 กรัม และให้รับประทานภายใต้คำแนะนำของแพทย์ สำหรับรักษาพยาธิเส้นด้าย รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ผู้ใหญ่และเด็กให้ใช้ยาขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/น้ำหนักตัว และทานซ้ำอีกครั้งภายในช่วงเวลา 2-4 สัปดาห์

“ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวประกาศราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษย์ ต้องยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว สธ.จะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมายต่อไป”
รองเลขาธิการ อย.กล่าว และว่า อย.ขอให้ผู้ประกอบการผลิตนำเข้าที่มีทะเบียนตำรับยาพิเพอราซีนสำหรับมนุษย์ ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ใช้ยาควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์และข้อบ่งใช้บนฉลากยาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ