สเตย์ ไฟเบอร์ เอ-บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรณีอาหารเสริม ลดน้ำหนักที่ใส่สารอันตราย มักมีข่าวให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุม และจัดการตามแนวทางที่กฏหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติอาหาร และล่าสุดมีผลประกาศจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจพิสูจน์อาหาร บริษัท บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีข้อความดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ บริษัท บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ณ เลขที่ ๑๓๕/๑๐๖ ซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๑๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่าตรวจพบยาแผนปัจจุบัน เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา สเตย์ ไฟเบอร์ เอ อย. ๑๐-๑-๑๐๘๕๘-๑-๐๐๘๒ LOT NO. ๖๐๐๐๑ MFG : ๒๐.๐๗.๒๐๑๗ EXP : ๒๐.๐๗.๒๐๑๙ ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Fenfluramine การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายจัดเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามาตรา ๒๖(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๑) โทษตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด- Stay Fiber Detox

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา