ยากำจัดเห็บ

อย. ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมว พบว่ามีผลิตภัณฑ์ไม่มีการขึ้นทะเบียนขออนุญาต ถือเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง จึงขอเตือนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน อย.

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการแพ้และเสียชีวิต จำหน่ายตามร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งมีการ จำหน่ายทางเว็บไซต์ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เช่น – ผลิตภัณฑ์หยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว Detick
– ผลิตภัณฑ์หยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัข และแมว Kill Out
– ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข D-SURE
– ผลิตภัณฑ์หยดหลังกำจัดเห็บหมัด Fiprocide ฟิโปรไซด์
– ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข OUT SJDE
– ผลิตภัณฑ์กำจัดขี้เรื้อน เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ E-tick+
– ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข tick FREE
ยาฆ่าเห็บ

จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พบฟิโพรนิล (fipronil) จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่ง ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หากฝ่า ฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ขายจะมีความผิดฐาน จำหน่ายวัตถุอันตรายที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องและครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในขณะนี้อย. ได้ดำเนินคดีกับผู้ผลิตจำนวน 1 ราย และผู้จำหน่ายร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์ในตลาดจตุจักรจำนวน 4 ร้าน ทั้งนี้ อย. จะได้เฝ้าระวังตรวจสอบและขยายผลถึงผู้ผลิตและผู้นำเข้าต่อไป

ยากำจัดเห็บสัตว์เลี้ยง

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคที่มีสัตว์เลี้ยงระมัดระวัง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ กำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีฉลาก หรือมีฉลากที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กำจัดเห็บหมัดที่มีฉลากภาษาไทยและมีข้อความครบถ้วน เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือน ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและ ผู้นำเข้า รวมถึงมีเลขทะเบียน อย. เพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจาก การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : อย.